Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

100 let sboru dobrovolných hasičů Poděšín

Jaroš Zdeněk

Předmluva.

Tato vydaná brožura není v žádném případě dogma, ale jenom pokus přiblížit občanům podle dostupných materiálů činnost Sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Proto v hojné míře používám výpisy z různých kronik, aby Vám byly věci autenticky podány. Musím přiznat, že některá období jsou velice dobře zaznamenána, ale jsou i období temna v činnosti našich hasičů. Buď záznamy žádné nebyly nebo takzvanou divokou skartací v různých obdobích byly zlikvidovány. Doufám, že po přečtení těchto stránek ještě mnozí najdete po svých předcích nějaké záznamy a fotografie, které nám zapůjčíte, a tím pomůžete k rozšíření této brožury.

Obec Poděšín.

100-let-sdh-podesin-01.jpg Nejdříve než začnu přibližovat činnost SDH, chtěl bych jen v krátkosti napsat stručnou charakteristiku obce Poděšín, v níž žijeme a dnes slavíme vzácné výročí stoletého působení Sboru dobrovolných hasičů.

Obec Poděšín leží 15 km jihozápadně od Žďáru n/S. a 6 km na severovýchod od Polné v nadmořské výšce 562 m n.m., má 95 domů, 250 obyvatel a rozkládá se po obou stranách Poděšínského potoka, který pramení v rozlehlých lesích nad Poděšínem na takzvané střeše Evropy a má dvě prameniště. Jeden pramen je na Samotíně, kde jsou obecní studny a druhý až na Janovickém katastru ve Špitálském lese.

Poblíž tohoto toku se v minulosti staly dvě vraždy. První se stala 17. října 1926, když František Chmela z Janovic ubil svou milou Marii Wasserbauerovou z Vepřové a pak se o 11 dní později pokusil o sebevraždu, ale byl zachráněn a odsouzen k trestu smrti provazem. Rozsudek byl do roka po vraždě vykonán. Druhá vražda se stala o sedm let později, 9. listopadu 1933 kdy údajně pytlák ubil hajného. Tato vražda nebyla nikdy vyšetřena.

100-let-sdh-podesin-02.jpg Oba vodní prameny se spojují do jednoho proudu na horním konci vsi u kulturního domu, a dále jako jeden tok vtékají uprostřed návsi do obecního rybníka, který je velký asi 1,5 ha a má ho pronajatý místní sbor dobrovolných hasičů na chov ryb. Tento sbor byl založen v roce 1902. Potok teče dále na sever přes Nížkov a za Bukovou se vlévá do řeky Sázavy.

Obec patří historicky do Čech. První písemná zmínka o obci je z roku 1233 a úzce souvisí s počátky nížkovského kláštera a kostela za vlády panovníka Václava I, syna Přemysla Otakara I. Tím patří mezi úplně nejstarší obce na žďárském okrese i když největší část své existence patřila pod polenské panství. A to od svého vzniku až do roku 1884, kdy byla zařazena pod okres Německý Brod. Za druhé světové války, v roce 1940, byla obec Němci zařazena pod okres Jihlava. Po válce se znovu vrátila pod nyní už Havlíčkův Brod, aby nakonec v roce 1949 zakotvila v okrese Žďár nad Sázavou. Původní název obce Pustsin byl mnohokrát změněn a zkomolen například Pozdyesin, Podyschin, Pozdiessin, Podissyn, Podiessin, Podieschin, Podiessin až v roce 1854 nabyl konečné podoby na Poděšín. Historie obce byla od počátku dramatická. Vždyť v roce 1318, za vlády Jana Lucemburského, byla společně ze Sirákovem přepadena a vypleněna jistým Billungem ze Žumberku a Bohuňkem z Popovic, kteří se vraceli z válečné výpravy. O rok později s nimi vedl spor majitel polenského panství Vikard o náhradu škody za zničené obce.

Další zmínka o vsi je z roku 1390, kdy majitel polenského panství Jan Ptáček z Pirkštejna povolil nížkovským kněžím obnovu Filtzbauerovského rybníka u Poděšína a v roce 1502 dostala obec odúmrť od Hynka Bočka z Kunštátu. V roce 1636 bylo v Poděšíně osedlých 16 selských domů. V roce 1708 byla postavena zvonička, která byla v roce 1874 přestavěna na kapličku „panny Marie“. Byl do ní použit původní zvon, který zde vydržel až do první světové války, kdy ho Rakouská monarchie zkonfiskovala na zbrojní průmysl. Po válce byl použit železný zvon, ale soudě dle pamětníků to nebylo ono, a tak v roce 1970 nechala obec udělat zvon nový, který slouží dodnes.

100-let-sdh-podesin-03.jpg U kaple stojí kříž s nápisem „Na věčnou památku farníků Poděšínských“ Již v roce 1737 měla obec svoji pečeť, a to strom stojící u statku, která se bohužel nezachovala. V roce 1771 při prvním sčítání bylo v obci 36 domů a 235 obyvatel.

V roce 1825 byla založena jednotřídní škola. První tři roky se vyučovalo v soukromém domě č.p. 20 a roku 1928 byla postavena jednotřídní škola. Ta byla v roce 1895 přestavěna a 1908 přistavěna a rozšířena na dvoutřídní. V roce 1942 byla založena mateřská škola v jedné ze tříd školy, protože ta byla za války opět spojena v jednu třídu a o tři roky později chodí starší děti do Nížkova do tak zvané měšťanky. V roce 1975 byla škola v obci zrušena a tak ji občané přebudovali celou na mateřskou školu, která byla otevřená o rok později. Roku 1978 byla měšťanka v Nížkově zrušena, proto starší děti dojížděli do Nového Veselí. Od roku 1990 chodí všechny děti školou povinné opět do nově otevřené školy v Nížkově.

100-let-sdh-podesin-04.jpg V roce 1871 byl k obci přikoupen Samotín u Rudolce, takže se katastr rozšířil až na dohled k Rudolci a k Janovicím. V letech 1873, 1874 a 1917 byla velká sucha a proto ve vsi vypukly velké požáry. V roce 1925 byl po celé vesnici zaveden elektrický proud, v roce 1946 byl do hostince zaveden první telefon a o tři roky později si občané vybudovali obecní vodovod a veřejný rozhlas po vsi, čímž skončila doba bubnování. To obecní strážník chodil po vsi, bubnováním svolával občany a předčítal jim různé zprávy, vyhlášky a nařízení. V roce 1979 byla zahájena výstavba veřejné kanalizace.

Obec Poděšín byla téměř vždy samostatná, jen od roku 1980 do roku 1990 patřila pod MNV Nížkov. Od té doby je opět samostatná a je řízena sedmičlenným výborem, v čele se starostou. Tento výbor uspořádal v roce 1998 setkání rodáků, na které se sjeli krajané z celé republiky. K této příležitosti byly vydány dvě emise pohlednic obce. První byla reprodukce staré dobové pohlednice a druhá ze současnosti. Dále obecní úřad vydává od roku 1997 obecní zpravodaj, o který je značný zájem nejen u občanů obce, ale píší si o něj i rodáci.

100-let-sdh-podesin-05.jpg V současné době je v obci kulturní dům, který byl postaven v roce 1954 a letos opraven. Trénuje a hraje zde své zápasy aktivní oddíl stolního tenisu, mezi nimiž vyrostla i juniorská reprezentantka Renata Chvátalová, která nyní žije a hraje v Německu. Dále je zde mateřská škola, kterou navštěvují i děti ze sousedního Sirákova. Prodejna smíšeného zboží, která byla postavena v roce 1989 a nyní patří Jednotě. U rybníka stojí stylový hostinec „Na hrázi“, který byl přebudován z bývalého vodního mlýna a má silné kamenné zdi, takže i v největších vedrech je v něm příjemný chládek. U školy je hasičská zbrojnice, ve které jsou tři druhy stříkaček od staré ruční až po novou PPS 12. Tělovýchovná jednota má za vsí sportovní hřiště na volejbal a malou kopanou, vedle něhož stojí kabiny s klubovnou. Z obce je od nové čekárny, která byla postavena v roce 1987, dobré autobusové spojení do okresního města Žďáru n/S., dále do Polné, Jihlavy a Přibyslavi. Obvodní lékař, dětský lékař, pošta, škola, kostel římskokatolický a hřbitov je pro nás nejblíže v Nížkově. Kostel a hřbitov evangelický je v Sázavě.

Po roce 1989 vzniklo v Poděšíně mnoho soukromých subjektů. Na zemědělských pozemcích hospodaří zemědělské družstvo vlastníků a dalších devět soukromě hospodařících rodin. Dále zde podnikají firmy, které jsou známy daleko za hranicemi obce jako například: opraváři zemědělských strojů JAMO, truhlářství Dobrovolný, kamnářství Šimek, dále je zde zámečník, truhlář, opravář aut, elektrikář, zpracování účetnictví a farma na chov králíků.

Po několikaletém útlumu se opět začala obec rozrůstat o nově stavěné i přestavované domy. Je zde i dost silná skupina tak zvaných chalupářů, kteří si své domy udržují v pořádku. Před dvěma roky byla celá obec plynofikována a letos byla vybudovaná nová voda.

 

Patička pro tisk

Dne 25.05.2020 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz