Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.60 let MŠ Poděšín

1942 — 2002

Jaroš Zdeněk, Jarošová MarieFotografie č. 1

Úvod - něco o školní budově.

1828

Původní školní budova byla postavena v roce 1828 jako jednotřídní škola. První vyučování v ní proběhlo 21. listopadu 1828, i když poprvé se začalo vyučovat 26. května 1825 v budově číslo 20, dnes Homola Josef. Tato budova však již koncem století neodpovídala požadavkům pro velký počet dětí a proto byla celá zbourána a v roce 1895 postavena nová, taktéž jednotřídní, ale větší. Svěcení nové školy a první vyučování proběhlo dne 8. září 1895. Jak se později ukázalo, ani tato budova brzy neodpovídala velikostí a hlavně bylo nutno rozdělit starší a mladší děti. Proto byla v roce 1908 po dlouhých tahanicích s úřady přistavěna jedna třída a tím se stala škola dvoutřídní. Vyučovat na dvoutřídní škole se začalo 10. října 1908. Tento stav vydržel až do 17. října 1941, kdy pro menší počet dětí (počet klesl pod 50) byla jedna třída zrušena. Dne 3. září 1943 stoupl počet dětí na 51 a byla opět založena dvoutřídní škola, která vydržela do 19. července 1945. Od té doby byla škola jednotřídní až do 30. června 1975, kdy byla škola definitivně zrušena a přemístěna do Nížkova. V roce 1976 byla škola přestavěna a od 6. září 1976 zahájila provoz obnovená mateřská škola, která je zde dosud.

Co otevření Mateřské školy předcházelo.

1941

Místní školní rada se dne 14. dubna 1941 usnesla, že pro nejbližší dobu nelze počítat se zřízením mateřské školy, protože je naprostý nedostatek paliva a sotva bude opatřeno pro jednu třídu obecní školy, neboť se počítá, že bude povinná docházka do újezdní měšťanské školy v Nížkově. Počet malých dětí je v obci nepatrný, takže by náklad nebyl rentabilní.

Historie Mateřské školy.

1942

Od 17. října 1941 byla zrušena jedna třída a škola se stala jednotřídní, protože počet žáků klesl na 42. Jelikož byla jedna třída volná, byla založena dne 1. července 1942 Ústřední maticí školskou v Praze Mateřská škola. V té době patřila školka pod školu, a proto dělal ředitele řídící učitel školy pan Bedřich Borský. První učitelka byla Leopolda Chlupová, která se též přestěhovala z Jílemníku, když tamní mateřská škola pro nedostatek dětí byla zrušena. Plat dostávala od Ústřední matice školské v Praze. Počet dětí při založení byl 35, což se zdálo místní školní radě málo. (viz zasedání ze dne 14.4.1941). Vybavení MŠ bylo převezeno na náklady místní školní rady z Jílemníku (osada mezi Havlíčkovým Brodem 7km a Českou Bělou 3km). Školní rada měla taktéž za úkol zajistit vhodnou místnost, vytápění a čistění. Místnost byla již k dispozici po zrušení jedné třídy školy. Vlastní vyučování začalo 6. července 1942, neboť paní učitelka měla dovolenou na přestěhování a se školní radou na přípravu a vybavení třídy. Provoz Mateřské školy byl v letní a podzimní době od 7.00hodin do 19.00hodin, což zejména rodiče s radostí uvítali, neboť se mohli věnovat práci na poli a doma.

Leopolda Chlupová se narodila 16. února 1910 v Sitnici okres Kejuž, země Bosna. Obecnou školu vychodila v Nedvědici a Všechovicích, od 16. září 1916 do 28. června 1921. Do měšťanské školy od 1. září 1921 do 28. června 1925 v Tišnově a v Králově Poli. Do odborné školy pro ženská povolání byla zapsána od 1. září 1925 do 28. června 1928 v Brně – Královo Poli. Na ústavě pro vzdělávání učitelek mateřských škol studovala v Brně od 1. září 1928 do 28. června 1930. Od 22. srpna 1930 byla stále ve službách Ústřední matice školské jako učitelka mateřské školy na mnoha místech.

12. září 1942 se místní školní rada usnesla, že do obou tříd se zavede elektrické osvětlení. Připojení světel bude k hodinám řídícího učitele, který si bude zapisovat počet prosvícených hodin a velikosti žárovek a pak podá účet místní školní radě. Ale až 16. listopadu bylo zavedeno elektrické světlo do tříd. Světlo bylo zapojeno na hodiny z učitelského bytu, ve kterém v té době nikdo nebydlel, ale konaly se zde různé schůze a shromáždění lidí, což bylo ve válečných časech velmi často. Každou noc v kuchyni tohoto bytu byla dvoučlenná hlídka a jeden hasič, kteří měli za úkol střežit obec proti nočním požárům a sabotážím. Náklad na svícení platila obec současně ze tříd i z místností hlídky. Současně bylo zavedeno světlo i do sklepa a na půdu. Celkový náklad na zavedení světel činil 1881,50 Kč.

1943

Velká rána přišla pro Mateřskou školu dne 30. června 1943, kdy byla zrušena Ústřední matice školská v Praze a tím i všechny mateřské školky. V Poděšíně byl od 1. července 1943 zřízen žňový útulek pro děti, který byl zrušen 30. září 1943 dle čísla 2530/43 školní úřadovny v Jihlavě ze dne 29. června 1943 a na obecním úřadě se schvaluje že bude zaslána žádost ministerstvu školství a spolku ústřední matice školské o zapůjčení nebo darování inventáře.Učitelku vydržovala dále Ústřední matice školská. Místní školní rada měla na starosti věcné náklady.

Leopolda Chlupová musela přijmout místo správkyně žňového útulku v Nížkově a tak dne 1. července 1943 byla ustanovena do Mateřské školy Božena Hašková. Ta se narodila 12. dubna 1899 v Kladně a přešla k nám z Nížkova, takže si obě učitelky navzájem svá místa vyměnily. V létě tohoto roku bylo tak velké sucho, že vyschla školní studna, ale i v obci vyschly studny a tak lidé museli vodu dovážet.

Obecní úřad podal dne 14. července 1943 žádost o povolení druhé třídy, protože místní školní rada v Poděšíně hlásila, že má dvě třídy pro vyučování, neboť se vyučovalo ve dvou třídách od roku 1908 až do 1. listopadu 1941. Nyní je ve třídě 51 žáků a má jen 48m2 a proto by byla třída přeplněna. Dne 3. září 1943 byla opět druhá třída zřízena a školka musela vyučovat ve druhém učitelském bytě, který byl přes den prázdný. V noci zde byly již zmíněné hlídky.

Pan Landesprasident in Brúnn schválil dne 25. září 1943 zřízení obecní mateřské školy v Poděšíně. Den zahájení byl ustanoven 1. října. Tímto dnem byl zdejší žňový útulek zrušen. Osobní náklad na učitelku měla stále platit Ústřední matice školská a také platila posluhovačku. Místní školní rada měla na starosti veškerý ostatní věcný náklad. Zapsaných dětí bylo 13. Správou byla pověřena dosavadní učitelka Božena Hašková a řídící učitel měl na starosti pedagogický dohled. Školka byla umístěna v dlouhém pokoji v učitelském bytě od 1. září 1943, neboť první třída byla nutná pro dvoutřídní obecní školu.

1944

Ve dnech 3., 4. a 5. ledna 1944 proběhl pro všechny učitele kurz protiletecké obrany. Bohužel u nás není žádný vhodný kryt, proto děti ze školy a školky nacvičovaly rozptyl žactva domů. Organizace protiletecké byla v lednu následující: Vedoucí řídící učitel Bedřich Borský, sanitní skupina: učitelka školy Pavla Skoumalová a učitelka školky Božena Hašková, hasičská skupina: 3 hospodáři z okolí školy, spojka 1 dospělý žák, hlídka 3 muži, kteří mají noční hlídku v učitelském bytě. Celkem bylo určeno vždy 10 lidí. Ministerstvo vnitra poskytlo školám přípravky s vitamínem C. Naše škola podělila zdarma 6 žáků a mateřská škola 4 děti.

Dne 1. října 1944 byla rozpuštěna Ústřední matice školská v Praze a všichni zaměstnanci byli propuštěni dnem 30. září 1944. Veškerý inventář i osobní náklad na mateřskou školu převzala obec. Obce převzaly i osobní náklad na učitelky a opatrovnice od 1. října 1944. Poděšín nemohl takový náklad vydržovat a proto bylo žádáno ministerstvo školství o věcnou podporu a dne 3. října bylo poskytnuto 6,500,- korun. Ústřední matice školská v likvidaci zaslala ještě 7043,70 korun jako plat učitelky a opatrovnice do konce roku 1944.

1945

Jelikož zásobování palivem bylo v době války velmi obtížné, bylo nařízeno, že zásoby paliva ve školách se zabavují. Proto dne 22. ledna 1945 přijeli s velikými saněmi dva členové Schutz–policie a odvezli 9,1q uhlí pro své skladiště v Polné.

Do Poděšína přijel 11. dubna 1945 transport 12 vozů a 70 uprchlíků, kteří byli dáni do školní budovy. Obě třídy a učitelský byt (t.č. obecní mateřská škola) byly úplně vyklizeny, na podlahu dána sláma a v 1.třídě byl zřízen ještě sporák. Majitelé lesů museli dodávat rozštípané dříví. Vařili si sami v učitelském bytě a v 1. třídě. Řídící učitel se svojí rodinou (4 děti od 7 do 12 roků) zůstal v naturálním bytě, ač mnozí hospodáři jej chtěli přestěhovat do vesnice, aby školní budova byla úplně volná a sami se uchránili nepříjemností s těmito hosty.

Po dobu obsazení školy Němci byla též mateřská školka přemístěna. A to do stavení číslo 56 u pana Landsmana, kde se provizorně vyučovalo v místnosti 5x4 metrů a stačila pro 13 dětí do 6-ti let. Tímto způsobem se vyučovalo až do 5. května. Ve škole a školce se začalo vyučovat až 28. května 1945, mezi tím byly prázdniny. I školní zahrada musela být ve válce využita k totálnímu nasazení. Květiny byly omezeny a pěstovala se hojně zelenina a brambory . Změny hranic způsobené nacisty se zase odstraňovaly a proto byl obnoven politický okres a tím i náš školní okres Havlíčkův Brod a to od 1. června 1945. Bývalý okres Jihlava zatím dodával učitelům zálohu na plat na měsíc červen, protože Brno bylo válkou dosti poškozeno, peněžní zásilky ještě nechodily a v Brně bylo ještě mnoho práce s obnovou úřadů. Až dne 24. září se přestěhovala mateřská škola do volné učebny – 1.třídy, která doposud byla umístěna v soukromé budově.

1946

V lednu a únoru 1946 vály veliké větry, takže bylo zapotřebí hodně topit. Dříví rychle ubývalo, uhlí nebylo. Na všech školách se vyučovalo omezeně. Proto bylo omezeno vyučování i na naší škole na čtyři dny v týdnu. 26.června byl proveden zápis dětí do mateřské školy. Celkem bylo zapsáno 18 dětí.

Do mateřské školky po válečném období nastoupila dne 1. září 1946 paní Havránková Ludmila. Ta se narodila 30.11.1925 v Bračicích u Čáslavi. Učila souběžně s paní ředitelkou obecné školy Vilmou Roseckou – Rynešovou.

V listopadu dostala místní školní rada podporu na úhradu osobních platů ředitelce Mateřské školy na jeden rok celkem 20.000,- korun zbylá částka z podpory na udržování mateřské školy (která byla zálohově použita na tento plat) mohla být nyní využita na zakoupení různých potřeb a pomůcek pro mateřskou školu. Zakoupeny byly hračky a loutkové divadlo. Paní učitelka Havránková hned začala dětem hrát divadlo, což se setkalo s velkým nadšením.

1947

V únoru 1947 napadlo tolik sněhu, že se málokdo na takovou spoustu pamatuje. Přitom mrazy nepovolovaly a topení bylo už tak málo, že bylo v mateřské škole vyhlášeno volno (uhelné prázdniny) od 24.února. Sirákov nám přispěl na topení jen 2 m syrového dříví. V dubnu byly týdenní velikonoční prázdniny. Před velikonocemi bylo vzpomenuto hrdinů a obětí obou světových válek. Po velikonocích bylo znovu zahájeno vyučování na mateřské škole. Při červnovém zápisu do mateřské školy bylo zapsáno 16 dětí. Jelikož o prázdninách měla školka také volno, tak byl od 1.července otevřen žňový útulek v místnosti mateřské školy. Opatrovnicí je paní Vlasta Stránská z Polné, která je placena okresní péčí o mládež v Polné. Od září opět nastoupila paní učitelka Ludmila Havránková, ale 10. listopadu 1947 byla odvezena na záškrt do havlíčkobrodské nemocnice. Třída a chodba byly umyty lysolovou vodou a tím vydesinfikovány. Mateřská škola byla uzavřena. K suplikaci byla ustanovena na mateřskou školu v Poděšíně od 1. prosince 1947 učitelka Marie Králová.

1948

14. ledna 1948 se na Mateřskou školu opět vrátila Ludmila Havránková a Marie Králová byla zproštěna služby. 8. března bylo na obecné a mateřské škole ustanoveno rodičovské sdružení. Předseda byl zvolen Josef Bláha, jednatel Václav Rosecký, pokladník a zapisovatel Marie Svobodová-Lvová. Náhradníci: Vavřinec Chalupník a Antonín Sedlák.

V červenci byla zřízena prázdninová mateřská škola. Vedla ji Hana Indrová z Nového Města n.M. 3. července byl proveden zápis do mateřské školy. Jelikož po prázdninách poklesl počet dětí na mateřské škole pod 15, ruší ji zemská školní rada v Praze výnosem ze dne 16. srpna 1948, č.I-1939 z r. 1948, podle paragrafu 9 odstavce 2 školského zákona od 1. září a dál pokračoval jenom školní útulek.

1949

1. srpna 1949 byl do ředitelského bytu a na chodbu zaveden vodovod a také tento měsíc měla být otevřena Mateřská škola. Na mateřskou školu přišla nová učitelka. Nebylo však pro ní ubytování, protože všude byli brigádníci na žňové práce. Proto odjela a mateřská škola tento měsíc nebyla otevřena. 1. září 1949 byl na školu dán nový oválný štít se státním znakem a nápisem národní škola. Ředitelkou školy je Marie Svobodová-Lvová, která vede současně správu mateřské školy. 4. prosince byla ustanovena v Nížkově „lidová akademie“. Z pěti vesnic náležejícím k okrsku Nížkov byli zvoleni členové z Poděšína: pan Šorf – truhlář, Ludmila Flesarová – učitelka mateřské školy a Marie Svobodová-Lvová. 5. prosince navštívil mateřskou školu Mikuláš a Anděl. Mezi dětmi bylo mnoho radosti a pláče.

Fotografie č. 2

 

Patička pro tisk

Dne 06.07.2020 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz