Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Realizace stavebních akcí v roce 2010

Jak již bylo psáno v minulém čísle našeho zpravodaje, bylo na letošní rok naplánováno několik staveb a úprav v různých částech obce. Cesta pod školkou „Na plácku“ je hotová. Chodník podél domu č.p. 58 pana Jiřího Landy je právě budován a další menší akce na svoji realizaci čekají.

I když na zakázky tohoto rozsahu to není ze zákona nutné, z důvodu snahy o dosažení co nejlepší ceny, bylo na tyto akce po vypracování zadávacích dokumentací provedeno výběrové řízení. Díky němu a dalšímu jednání o ceně díla bylo dosaženo ceny cca o 20-30% nižší, což v konečném součtu znamená úsporu několika set tisíc. Díky tomu byla vytvořena rezerva na případné vícepráce nebo provedení dalších menších akcí.

Vlastními silami byly z velké části provedeny konečné terénní úpravy v okolí kaple, na školní zahradě a podél chodníku a lávky u silnice na Žďár nad Sázavou. Byla navezena hlína, rozprostřena po povrchu a celá plocha následně oseta.

19.4.2010 byly firmou COLAS CZ zahájeny stavební práce na vybudování již zmíněné cesty „Na plácku“. Součástí akce bylo i vybudování 5 vjezdů, odvodnění celé komunikace a osazení armatur vodovodu a dvou vpustí kanalizace. Byly vytyčeny podzemní sítě, provedeno výškové zaměření a odstraněna svrchní vrstva hlíny. Veškerý odbagrovaný materiál byl uložen mezi silnicí a starým potokem směrem na Nížkov na obecním pozemku. Byla provedena instalace obrubníků, navezeny a zhutněny jednotlivé vrstvy podkladního materiálu a konečně 6. a 7. května 2010 provedena pokládka dvou asfaltových vrstev. Začátkem následujícího týdne byly provedeny konečné terénní úpravy s osetím a tím byla akce úspěšně ukončena.

Současně s tím byla zatrubněna strouha navazující na propustek pod silnicí na Nížkov, vybudována kontrolní šachta a bude odfrézován pařez skáceného stromu zasahujícího do silnice. Pomocí nové skruže bylo upraveno odvodnění do stávajícího melioračního potrubí. Celá plocha byla následně urovnána a břeh starého potoka vysvahován. Po „sednutí“ veškerého navezeného matriálu budou provedeny finální terénní úpravy a celá plocha oseta.

Mezitím, 10.5.2010, byly po předchozím vytyčení zahájeny firmou STAKO - Pitka Josef práce na chodníku vedle zahrady pana Jiřího Landy. Jedná se o cca 70 m dlouhý úsek chodníku s vybudováním opěrné zídky, přemístěním plotu, instalací 5ti revizních šachet, přemístěním kanalizační vpusti a rozšířením stávající silnice na SUS požadovaných 6m. Součástí je vybudování oblouku vedlejší komunikace (ke družstvu) na straně k Sirákovu z důvodu zlepšení odbočování. Předpokládaný termín dokončení této akce je přelom měsíců května a června 2010. Realizací toho chodníku dojde k vyřešení dalšího nebezpečného a poměrně frekventovaného úseku pro chodce v obci Poděšín. Současně dojde k navázání na předchozí etapu realizovanou v minulém roce.

Současně s chodníkem probíhá stavba základu přístřešku turistického infokoutku. Spolu s „betonovou sochou“ se jedná o kontroverzní záležitost a to nejen mezi občany. Tato akce neměla a nemá v zastupitelstvu jednomyslnou podporu (pro mne ale bohužel většinovou) a to jednak z důvodu finančních, tak z důvodu umístění v těsné blízkosti soukromého komerčního objektu. Jedná se o jednoduchý dřevěný přístřešek (cca 4 x 3 m) s nízkou betonovou podsadou a podlahou ze zámkové dlažby. Doplněn bude uvnitř posezením (lavicí), venku pak dvěma informačními panely a stojanem na kola.

V druhé polovině roku bychom chtěli zrealizovat zbývající dvě menší naplánované akce. Jedná se o příčný práh s vpustí ve vjezdu do areálu zemědělského družstva a opravu budovy MŠ s částečnou výměnou krytiny. V podzimních měsících bychom chtěli provést výsadbu nových stromů jako náhradu za skácené, které ustoupily realizovaným stavbám.

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Text: František Rosecký, Foto: Jaroslav Dočekal

 

Patička pro tisk

Dne 23.05.2019 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz