Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Školní řád

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelka školy může přijmout dítě mladší tří let dle organizačních podmínek školy.

Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Dle § 50 zákona 258/2000 Sb.předloží rodič potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte, dále pak, že je zdrávo a že může do kolektivu. § 7 odst. 3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví uvádí, že do MŠ lze přijmout pouze zdravé děti.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Ředitelka školy vydává směrnici o úplatě, viz: příloha školního řádu. Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.,
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upravené, Na vyzvání ředitele se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky.

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících.

Rozsah omezení stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce mateřské školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě , je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Organizace a rozsah školního stravování v mateřské škole a úplata za školní stravování se řídí zvláštním školním předpisem.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Dítě učitelka nesmí předat zjevně podnapilému rodiči nebo jím pověřené osobě. Po předání dítěte na školní zahradě již zodpovídá rodič nebo jím pověřená osoba za dítě sama.

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí:

  1. Rodiče mají právo vstoupit za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností. Dále mají možnost účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. Mají právo na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
  2. Pedagogové vedou s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení, usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání:
  3. Každé dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání dle ŠVP, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti. Dále na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně. Při vzdělávání mají dále děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

V Poděšíně dne 1.2.2009

Schváleno na pedagogické radě dne: 2.2.2009

"Školní řád 1/2009" ke stažení
 

Patička pro tisk

Dne 17.10.2021 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz